måndag 10 januari 2011

Skolproblematiken skylls på könsrollerna

Enligt en statlig utredning som pressenterades i dag så konstateras den svenska skolan vara långt ifrån jämställd. Könsrollerna lever fortfarande kvar och detta anses vara ett stort problem. Jag anser dock att det är tvärtom och att det är jämställdhetshetsen som är negativ.

Bakom utredningen står DEJA (Regeringens delegation för jämställdhet i skolan) med dess ordförande Anna Ekström i spetsen, som sammanfattar det hela med en debattartikel på SvD:s hemsida. Utredningen pekar på flera brister som håller tillbaka jämställdheten och presenterar samtidigt flera åtgärder för att stärka den samma. Kritiken går i stort sätt ut på synsättet att både pojkar och flickor anses bli hindrade av traditionella könsroller.

Könsrollerna lever kvar i den svenska skolan och detta anses vara ett stort problem.

Kortfattat så menar utredningen att flickor och pojkar inte får lika förutsättningar att vare sig lära eller trivas i skolan. Detta resulterar i att flickor i allmänhet presterar bättre än pojkar, men att flickor mår sämre och oftare än pojkar utsätts för trakasserier. Utredningen pekar också på att det existerar en hedersproblematik inom skolan.

Trots att det i skollagen ända sedan 60-talet har funnits bestämmelser om att skolan skall motverka könsroller, så har utvecklingen inte gett önskat resultat. Därför föreslår utredningen att insatser för att motverka psykisk ohälsa bland båda könen bör effektiviseras, att diskriminering skall motverkas på ett bättre sätt och att skolpersonal bör ges mer stöd för att på så sätt förbättra jämställdheten. Dessutom så föreslås en statlig myndighet som skall utvärdera skolans jämställdhetsarbete för att på så sätt se vilka metoder som ger önskvärda resultat. Till Sveriges Radio säger jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, att hon ser positivt på en sådan myndighet samtidigt som hon lovar att göra allt för att förbättra jämställdheten i skolan.

Att den svenska skolan är långt ifrån felfri är ingen hemlighet, men att peka ut könsrollerna och bristen på jämställdhet som orsaker till problemen är föga hållbart. Att göra på detta sätt är inte bara idiotiskt, utan också farligt. Inte minst då det flyttar fokus från de verkliga orsakerna.

Att genom hets försöka tvinga fram en förändring av evolutionen skapar bara negativ förvirring, till ingen nytta. Flickor och pojkar är olika och utvecklas generellt i olika takt, något som bör ha betydelse även i skolan. Dock så finns det inget som pekar på att det skiljer något mellan könen vad gäller begåvning.

Tyvärr så har hela den svenska skolpolitiken infekterats av genuspedagogik, feminism, jämställdhet och könsrollsrädsla. Detta praktiseras redan på många förskolor där barnen fostras till att bli könsneutrala genom att könskodade föremål tas bort.
Jag skulle vilja påstå att det handlar om ett experiment som utförs på små barn.

Barn och ungdomar påverkas givetvis av vad som händer runt omkring dem. Ett samhälle genomsyrat av materialism, mångkultur och bristande vuxenansvar är faktorer som enligt mig har en större påverkan än
bristande jämställdhet och bejakade könsroller. Problemet är således inte att pojkar är pojkar och att flickor är flickor, utan att samhället skapar negativa faktorer som påverkar skolgången och det sociala livet. Vad gäller hedersproblematiken så bör orsaken lätt kunna pekas ut till att handla om invandrade kulturer vars utövare knappast har någon önskan om total jämställdhet.

Sedan har skolan självt ett stort ansvar, och detta ansvar handlar inte enbart om att lära ut kunskap även om det skall stå i centrum. Utan det handlar också om att fostra och förbereda för ett liv i samhället. Att ta ansvar, visa respekt, omtanke, kamratskap, etik och moral. Dessvärre så får dagens skola underkänt på dessa punkter.

Det är ledsamt att regeringen lägger resurser på feministisk propaganda, i stället för att ta skolproblematiken på allvar.

Relaterat
Förtydligande om könsrollerna
En skola för framtiden

9 kommentarer:

Elin sa...

På vilket sätt menar du att pojkar och flickor är olika, förutom det självklara kroppsliga? Pojkar har snopp, flickor har snippa, förutom det formas vi av samhället och dess rådande ideal på kön.
Könsroller är begränsande. Varför ge barn två möjligheter när de kan få hundra? Stereotypa könsroller gagnar ingen, stereotypa könsroller fostrar förövare och offer. Inte speciellt bra.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Elin

Det finns många olika faktorer som skiljer pojkar från flickor. Inte minst de genetiska och hormonella skillnaderna. Pojkar eller män har mörkare röst, synligare och större muskelmassa, skäggväxt och så vidare. Hjärnan spelar också en stor roll när det gäller kön och påverkar allt ifrån sexualdriften till det sociala samspelet. Skillnaderna är dock inte helt konsekventa, men det är ändå utmärkande. Sedan, som du helt riktigt skriver, så påverkas vi även av miljön.

Jag håller inte med dig om att könsroller fostrar förövare och offer. Könsrollerna kompletterar varandra och har varit nödvändiga för att överleva. Jag ser ingen fördel med att hetsa och experimentera med barn i ett försök att göra dem könsneutrala och förvirrade. Låt pojkar vara pojkar och flickor vara flickor.

Elin sa...

Rasmus.

Ja, i puberteten när hormonerna kickar in skiljs vi med skäggväxt, röstlägen och muskelmassa. Men då pratar vi ju tonåringar. Barn är från början lika varandra.

Kan du förklara vad du menar med experimenterande? Är det att experimentera med barn att låta flickor vara tuffa och låta pojkar vara ledsna? Att låta flickor leka med bilar och pojkar med dockor? Att ge flickor praktiska lekkläder istället för osmidiga dockklänningar och pojkar ljusa, glada färger istället för bara svarta och blå?
En flicka är fortfarande en flicka trots att hon inte är en söt liten docka.

Du kanske är medveten om att könshierarkin tar sin början redan i lågskolan och att detta handlar om pojkar som drar flickor i håret, slår dem och drar upp deras kjolar. Detta försvaras alltid, pojkar får tidigt lära sig att deras beteende går att förklara och försvara. Du ser ingen koppling mellan att pojkar lär sig att våld och trakasserier är okej och att män i vuxen ålder våldtar och misshandlar kvinnor?

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Elin

Givetvis så finns det skillnader mellan könen redan innan puberteten. Märkligt att du verkar avfärda de biologiska faktorerna. Betyder detta att du även avfärdar puberteten som en social konstruktion?

Att köns- och identitetsförvirra barn anser jag vara ett olyckligt experiment som går emot naturen och de biologiska faktorerna. Detta är något som jag tror skadar både barnen och samhället på kort och på lång sikt. Familjen är grunden i samhället och en förutsättning är då att män får vara män och att kvinnor får vara kvinnor, alltså i enighet med naturen och att de tillåts vara trygga i sina roller. Män och kvinnor är olika och kompletterar varandra på ett sätt som är positivt för familjen och hela samhället. Därför är det ologiskt att försöka hetsa fram en onaturlig splittring genom medveten påverkan.

Kvinnan liksom mannen har en viktig funktion att fylla och bådas roller är lika viktiga. Till skillnad från feminismens falska ideologi så värdesätter jag kvinnan för vad hon är och jag respekterar hennes viktiga insats.

Könshierarki i lågskolan? Jag tror snarare att det handlar om en slags kommunikation där pojkarna vill ha flickornas uppmärksamhet. Nej, jag tror inte att detta är avgörande faktorer som påverkar pojkar i vuxen ålder att misshandla och våldta kvinnor.

Elin Astrid sa...

Rasmus.

Okej, du verkar inte förstå att de skillnader jag pratar om som icke-existerande är de sociala och kulturella. Inte de biologiska. Genus handlar ju om socialt konstruerat kön, inte de biologiska skillnaderna.
Du tror väl inte på allvar att debattartikeln handlade om biologi?

Dessutom tycker jag att det är tråkigt att du är så traditionell och konservativ i din syn på män och kvinnor.
Kan du förklara för mig hur en man skulle sluta vara man utan traditionella könsroller? Ramlar snoppen av om pojken får leka med dockor och ha rosa kläder?

Att du avfärdar feminismen som falsk tycker jag är sorgligt och jag tolkar det som att du är emot jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta är mycket beklagligt.

Och alltså, ursäkta mig men nu skrattar jag faktiskt. Pojkar som kommunicerar? Du försvarar alltså våldshandlingar och kränkningar med att de vill ha uppmärksamhet? Om jag vill ha din uppmärksamhet, är det då okej för mig att dra dig i håret?
Pojkar får tidigt lära sig att det är okej att använda våld. Det fortsätter upp i vuxen ålder, det är ju ingen hemlighet att mäns våld mot kvinnor är utbrett och allvarligt.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Elin Astrid

Jag tror att det rent generellt är naturligt att flickor väljer att leka med dockor, medan pojkar väljer att leka med bilar. Detta är något som i mångt och mycket ligger i linje med de biologiska skillnaderna när det gäller föräldraskapet. Kvinnan föder barn och är bäst lämpad att axla mammarollen, medan mannen försörjer och skyddar och således är bäst lämpad att axla papparollen. Sedan har båda ett lika stort ansvar för familjen där de kompletterar varandra på ett respekterande och kärleksfullt sätt.

Det naturliga är trots allt att vi är män eller kvinnor. Att framtvinga onaturliga och förvirrade könsidentiteter är ungefär det samma som att önska olika sorters handikapp. En mindre del kommer dock att födas med en förvirrad könsidentitet eller med ett handikapp. Detta är givetvis synd, men vi måste självklart respektera dessa individer. Att medvetet verka för förvirrade könsidentiteter är således både ologiskt och idiotiskt.

Jag är emot jämställdhet mellan könen i den bemärkelsen att skillnaderna skall hetsas och tvingas bort. Detta betyder inte att jag ser ned på vare sig mannen eller kvinnan, tvärtom. Jag tror helt enkelt att det är dumt att bortse från de biologiska faktorerna, något som kommer att ske om samhället blir totalt jämställt.

Skratta hur mycket du vill. Jag tror fortfarande inte att pojkar som drar flickor i håret eller drar upp deras kjolar automatiskt blir kvinnomisshandlare eller våldtäktsmän i vuxen ålder. Det är barn det handlar om och jag tror inte att de se det som en våldshandling, utan som ett sätt att utvecklas och att kommunicera på i den åldern.

Elin Astrid sa...

Rasmus.

Flickor föds inte med en dock-gen, lika lite som pojkar föds med en bil-gen. Barn gör det de ser och det de får lära sig.

Och de där "förvirrade könsidentiteterna" du pratar om. Varifrån har du fått för dig att barn som blir uppfostrade efter genusteorin blir förvirrade? De får ju välja fritt! De blir inte begränsade som andra barn som bara har två möjligheter, pojke eller flicka. Låter det inte helt fantastiskt att själv få välja sin identitet och sin roll istället för att andra ska göra det åt en?

Och två sista saker. För det första, vilka biologiska faktorer skulle enligt dig försvinna om män och kvinnor blev jämställda och fick samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter?
Och för det andra har jag heller aldrig sagt att alla pojkar som drar flickor i håret blir kvinnomisshandlare. Läs om, läs rätt. DOCK är det min åsikt att män tidigt får lära sig att man får vara våldsam mot kvinnor och att detta ursäktas med bland annat "men han är ju bara kär i dig".

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Elin Astrid

Jag skrev att det ligger i linje med de biologiska faktorerna. Jag tror att det är mest naturligt att flickor väljer dockan och att pojkar väljer bilen och soldaten. De biologiska skillnaderna lämpar sig bäst för det.

Eftersom att de två naturliga könsrollerna är antingen flicka eller pojke så ser jag inget positivt med att vilja skapa en massa mellanting. Föds jag som en människa så är det mest naturliga att jag accepterar det och uppträder som en människa, inte som en groda. Det samma gäller för könen. De som föds med en förvirrad könsidentitet kan vi givetvis inte göra något åt, men att uppmuntra flickor och pojkar i barnstadiet till förvirrade könsidentiteter är som sagt ologiskt och idiotiskt.

Jag skrev inte att några biologiska faktorer skulle försvinna av ett totalt jämställt samhälle. Däremot så skrev jag att jag tror att det är dumt att bortse från dem. Naturen har gett oss olika egenskaper som är lämpade för olika saker. Att bortse från detta tror jag är negativt för familjen och för samhället i stort, men det är väl helt i enighet med den marxistiska och familjefientliga läran.

Elin Astrid sa...

Rasmus.

Det blir konstigt när du jämför pojkar och flickor med människor och grodor. Varför inte låta barn vara barn? Varför tvinga in dem i mallar och tvång? Alla barn är individer, människor, inte stereotyper. Det är sorgligt att ha den synen på barn att de är antingen eller, pojke eller flicka. Ska man då enligt ditt synsätt anta att flickor som hellre leker med bilar än dockor är förvirrade? Att pojkar som tycker om att krama nallar och vill ha smycken är onaturliga?

Dessutom undrar jag varför du antyder att jag skulle vara familjefientlig? Familjen är inte statisk, den ändras och utvecklas precis som övriga samhället. Men jag tar för givet att din syn på familjen är lika biologisk och konservativ som din syn på kön och genus.