måndag 23 augusti 2010

Nationaldemokraternas valmanifest för Vimmerby kommun

Kommunen behöver en ny politik – vi ger dig ett alternativ!
Mindre omformuleringsuppdatering den 26 augusti

Vi i Nationaldemokraterna anser att Vimmerby kommun har styrts på ett felaktigt sätt, ett sätt som har utvecklat stora brister inom olika områden utan att någon har haft varken modet eller viljan att åtgärda dem. Vi tror inte att problemen kan lösas av vare sig höger, vänster eller liberala sverigedemokrater. Det behövs sunt förnuft och en ny politik – en nationaldemokratisk politik.

Bevara landsbygden
Vimmerby är en landsbygdskommun, men trots åratal av centerstyre så har landsbygden svikits. Nationaldemokraterna ställer inte upp på detta. Vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. Detta är något som ökar attraktionskraften och skapar framtidstro. Vi tycker även att det är viktigt att människor på landsbygden gör saker tillsamman i gemenskap.

Vi vill verka för en levande kommun där landsbygden är en viktig del. Genom att garantera den nödvändiga samhällsservicen så hoppas vi på att få en attraktiv landsbygd som är stärkande och erbjuder en trygg tillvaro.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Rustar upp slitna hyresrätter samt bygger nya bostäder där det finns störst behov.
- Uppmuntrar småskaliga och ekologiska lantbruk för att bevara kulturlandskapet.
- Satsar på social och hälsofrämjande verksamhet genom att öka resurserna till fritidsaktiviteter och underlätta för ett aktivt föreningsliv.
- Ordnar regelbundna träffar mellan invånare och politiker för att främja lokaldemokratin.
- Underlättar för företagande på landsbygden, bland annat genom förbättrad rådgivning och ökad kommunikation med berörda parter.
- Tar hand om den äldre generationen även på landsbygden.


De unga är vår framtid
Vimmerby brukar kallas för ”barnens stad”, men detta är missvisande då verkligheten ger en annan bild av situationen för de unga. Vi anser att detta är orsakat av en oansvarig politik och ett bristande ansvar från hela vuxenvärlden.

För att förbättra tillvaron för de unga så krävs ordentliga insatser och vi vill börja från grunden med större ansvarstagande. Vi säger även nej till övervakningskameror, då det är fel väg att gå. De unga är vår framtid, och vår framtid kan vi inte blunda för.

För oss är familjen grunden i samhället. Svenskar skall uppmuntras att skaffa barn och erbjudas en bred valmöjlighet av omsorgsformer, så även vårdnadsbidraget. Vi vill ha ordning och reda i skolan. Läraren skall både fostra och lära våra unga. Elever som upprepade gånger stör undervisningen skall kunna förflyttas. Skolan skall uppmuntra en hälsosam livsstil, därför bör de fysiska- och hälsofrämjande aktiviteterna utökas.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Förbättrar kommunikationen med de unga och erbjuda meningsfulla aktiviteter.
- Strävar efter fler poliser, fältarbetare, psykologer och vuxna i de ungas miljö.
- Verkar för en större samverkan och ett ordentligt ansvarstagande från vuxenvärlden.
- Tillsätter en kommunal arbetsgrupp som skall fokusera på de yngres situation för att skapa en positiv tillvaro utan destruktivt innehåll.
- Gör ordentliga insatser för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten.
- Ökar förutsättningarna och skapar framtidstro så att ungdomarna stannar kvar i kommunen. Utöka samarbetet med universitet, högskola och näringslivet.
- Tar ett helhetsgrepp för att förebygga narkotika- och alkoholmissbruket.
- Utvecklar billigare hyreslägenheter för ungdomar alternativt garanterar ungdomsrabatten på hyresrätter, främst i kommunens småorter.


Trygg ålderdom
Att komma till åren skall inte upplevas som skrämmande, utan som en naturlig del av livets gång. Det är den äldre generationens svenskar som har byggt upp vårt land och skapat den välfärd som vi i dag tar för given.
Synen och respekten för den äldre generationen måste förbättras. Vi vill ge våra äldre en trygg och värdig ålderdom, genomsyrad av kärlek och omtanke. För det är de värda!

Valmöjligheterna inom äldreomsorgen måste garanteras. Par som delar livet i kärlekens tecken skall ha rätten att få bo och leva tillsammans tills den dag då döden skiljer dem åt.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Lyssnar på de äldres åsikter och önskemål i möjligaste mån.
- Garanterar en rik sysselsättning med träffar, aktiviteter, temadagar och promenader.
- Ökar gemenskapen mellan unga och äldre, något som skulle främja glädje och förståelse. Detta gynnar även möjligheten för den äldre generationen att föra vidare viktig erfarenhet och kunskap till den yngre generationen.
- Erbjuder larm och andra säkerhetsanordningar för att förebygga brott.
- Ger de äldre möjligheten att själva vara med vid matlagning och bakning.


Svenskarna först
Samtliga partier i fullmäktige arbetar medvetet för att främja invandring och mångkultur i kommunen. Detta på bekostnad av oss svenskar som bor här. Vi anser att de resurser som i dag går till mångkulturen istället skall gå till svenska intressen. För oss nationaldemokrater kommer svenskarna alltid i första hand.

Vi tycker att det är oacceptabelt att svenskar, speciellt i skolor, utsätts för svenskfientlighet och att detta tystas ned. Genom att förneka denna rasism så underbyggs en föreställning om att svenskar är mindre värda.
Kommunen skall inte gå in och göra någon konstgjord andning på regering och riksdags misslyckade invandringspolitik. Det finns ingen logik i den förda invandringspolitiken, och därför skall kommunen avstå från att vara en del utav den.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Verkar för att svenska jobb i första hand skall gå till svenska arbetare.
- Säger upp avtalet med Migrationsverket.
- Tar krafttag mot svenskfientligheten, genom information och temadagar.
- Stimulerar den svenska identiteten och kunskapen om vår historia genom information, föreläsningar och kampanjdagar.
- Satsar på folkgemenskaps- och kulturfrämjande verksamheter genom ökade resurser som gagnar dess syfte.


Värna miljön
Ett ekologiskt hållbart samhälle går hand i hand med en levande landsbygd. Vi vill se stora förändringar i kommunens inställning till närproducerade varor. Vi vill sträva efter en balans mellan en modern kommun och en intakt natur.

Vi tycker att ett viktigt steg i arbetet för en bättre miljö är en minskad bilism och ökad information. Vi anser att kommunen bör står upp för rätten att servera ekologisk och närproducerad mat i verksamheter som drivs i kommunal regi, detta skapar dessutom arbetstillfällen. Vi vill även utveckla eko-turismen och ställa om kommunen till en eko-kommun. Kommunen bör även sträva efter att bli en framstående hälsokommun.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Sätter upp flera papperskorgar längsmed gångbanor och andra områden för att minska nedskräpning.
- Förbättrar skötseln av naturområden och vattendrag.
- Utvecklar kollektivtrafiken och gör den billigare. Bussresor för ungdomar under 20 år samt för pensionärer skall vara gratis.
- Inför en årlig kommunal informationskampanj i grund- och gymnasieskolorna om betydelsen av att leva miljövänligt.
- Ser över möjligheterna för att kunna satsa på förnyelsebara energikällor.
- Slutar servera kylmat i verksamheter som drivs i kommunal regi.
- Satsar på att förbättra medborgarnas hälsa genom information och riktade subventioner för hälsofrämjande aktiviteter.


Arbete och ekonomi
Kommunen lider av en hög arbetslöshet, samtidigt som låneskulden är rekordstor och skattesatsen hög. Här fodras något som har saknats, nämligen ansvarstagande och noggrannhet.

Det som krävs är att få ut människor i arbete och kämpa för att uppnå en ekonomisk balans. Det är bättre att människor har någon form av sysselsättning, än ingen alls och således är beroende av bidrag.
Kommunen skall inte förlita sig på statsbidrag som erhålls genom flyktingmottagande, då detta endast är ett kortsiktigt och ansvarslöst tänkande. Kommunen skall satsa på långsiktiga och hållbara lösningar för medborgarnas bästa.

Nationaldemokraterna i Vimmerby vill därför att kommunen:
- Lockar företag till kommunen samt uppmuntrar och underlättar nystart av företag genom information, rådgivning och god support.
- Satsar på och utvecklar arbetstillfällen inom kultur, landsbygd och miljö.
- Erbjuder arbetssökande någon form av meningsfull sysselsättning i stället för bidrag. I ett kortsiktigt skede bör därför någon form av samhällsservice införas, där arbetssökande kan utföra arbetsuppgifter och få en lön som täcker de viktigaste kostnaderna. Under tiden måste näringslivet växa sig starkt och kan efter hand erbjuda mer långsiktiga och hållbara lösningar.
- Förbättrar kontakten mellan skola och näringsliv samt skapar utvecklande lärlingsplatser för att på bästa sätt ta till vara på varje individs fallenhet.
- I fortsättningen vidtar försiktighet när det gäller större utgifter som inte är akuta. För att skapa trygghet och en långsiktigt hållbar situation så krävs det att den kommunala ekonomin är i balans.


För vidare information - besök hemsidan för Nationaldemokraterna i Vimmerby

21 kommentarer:

Geopolitik sa...

Kommer den finnas tillgänglig pdf?

Anonym sa...

Bra!!!

Boccaccio sa...

Ang. ditt lokala partiprogram här ovan som säger att du vill sätta "svenskarna främst" har jag nåra frågor:

1.ska svenskar särbehandlas vid t.ex. anställningar, d.v.s. ska en svensk med sämre meriter alltid få jobbet före en mer meriterad invandrare?

2. måste t.ex. pizzeria Piripiri anställa en svensk arbetslös ungdom före en erfaren invandrar pizzabagare om dom får behov av att anställa nån?

3. dom jobb som svenskar inte vill ta, vem ska ta dom?

4. när blir man betraktad som svensk, dvs en som "blir satt först" i Sverige? Räcker det med att man är född i Sverige, t.ex. av invandrade föräldrar? Å hur ska viv skilja ut svenskar från invandrare rent praktiskt.... stämpel i passet eller vad???

Tacksam för svar då jag inte förstår konsekvenserna av ditt resonemang i handlignsprogrammet.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Geopolitik

Det är möjligt att det kommer att komma en PDF-version.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Boccaccio

Riktlinjen bör vara att svenska arbeten skall gå till svenska arbetare, då näringslivet skall stå i nationens tjänst och nationens primära ansvar bör vara det egna folket. Skulle det råda brist på kompetent personal inom någon yrkeskategori så är första steget att göra yrkeskategorin mer attraktiv genom olika åtgärder. Alternativt att se om det finns överflöd av lämplig kompetens i främst närliggande nationer. Att locka hit människor från utvecklingsländer är ingen lösning, då dessa bör verka för den egna nationen. Att locka hit billig arbetskraft eller arbetskraftinvandring i större proportioner är givetvis inte heller någon lösning.

Jag tycker att det är angeläget att någon står på svenskarnas sida som en motpol till dagens etablissemang. Mona Sahlin, möjligen Sveriges nästa statsminister, sade följande för några år sedan: ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.

Jag motsätter mig det samhälle som vi har i dag, men samtidigt så måste jag hela tiden utgå från hur det ser ut just nu. Vad gäller pizzerian och invandrare i allmänhet som lever i Sverige så är det bra om de har ambitionen att arbeta i stället för att leva på bidrag. Jag skall avhålla mig från att gå in mer på detaljer då svaret skulle bli för långt. Pizzerian är ett företag, om pizzerian således är i behov av en duktig pizzabagare för att överleva så är det en fördel att anställa en erfaren invandrare om det är omöjligt att hitta en erfaren svensk.

I övrigt så kan jag påpeka, ur en hälsomedveten aspekt, att jag inte har någon vidare positiv syn på många pizzerior eller snabbmatställen över huvud taget.

I ett fungerande samhälle genomsyrat av folkgemenskap så finns det ingen nedvärderande syn på vissa jobb. Där fyller alla en funktion och respekterar varandra oavsett om det handlar om städjobb, fabriksjobb, kontorsjobb eller att ta hand om barnen i hemmet.

Svensk är något man föds till av svenska föräldrar, inte något vem som helst kan bli genom att skriva på ett papper. Svensk är den som delar den gemensamma kulturen, språket, historien, etc. Sedan kan givetvis individer, från närstående folk, assimileras in i det svenska folket.

Boccaccio sa...

Rasmus tack för svar.

Det visar tydligt problemet med ditt resonemang. Ty visst kan en "invandrare" bli en väl så hängiven arbetare som en svensk...

Du som inte gillar pizza kanske kan tänka dig att gå på en av Sverige förnämligaste krogar Operakällaren i Sthlm istället??

VD:n där, Abbe Ibrahim, började som ung diskare på Café Opera o har jobbat sej upp, han är från början från "utvecklingslandet" Somalia. "Jag ser vd-skapet som att förvalta ett kulturarv, en nationalklenod." säger han i den här svenska dagbladet-internvjun, som du borde läsa noga:

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/mellan-lyx-och-vattenbrist_1715047.svd

Tror du verkligen att han har kvoterats in på jobbet för att han är invandrare??? Han är extremt kompetent, det är enda orsaken till att han har en av krogsveriges högsta jobb.

Ska Ibrahim bli av med jobbet o ersättas av en svensk o sen sparkas tillbaka till Somalia, Rasmus????

eller ska vi bojkotta hans krog för att han är svart?

Dessutom blir det så konstigt om kriteriet för att vara svensk är att man fötts av svenska föräldrar. Svenska föräldrar borde väl också ha fötts av svenska föräldrar då i alla tider, men det blir väl nästan bara samer kvar då som har bott i "Sverige" sen urminnes tider.

Den som t.ex. har en farfarsfar från Indien, ska han brännmärkas o på sin höjd få ett städjobb, d.v.s. om ingen annan svensk vill ha det?

Det enda rätta är en politik som skapar fler av Abbe Ibrahims sort, oavsett om dom är födda i Jukkasjärvi eller Mougadisho!

Rasmus Gårdebrink sa...

Tog bort två kommentarer, då diskussionen skall handla om det som återfinns i valmanifestet och inte om VD:n på Café Opera.

Boccaccio sa...

Helt ok rasmus. Jag nämdne honom bara som ett av många exempel på att även invandrare kan förvalta svenska kulturarv o dessutom bli framgångsrika medborgare... bättre än många svenskar! Vi skulle tappa kompetens o pluralism om vi i Sverige skulle följa ditt valmanifest till punkt och pricka vad gäller detta.

Det där tjatet om svenskhet blockerar i själva verket en vettig diskussion om hur vi tar oss an alla problem som berör alla människor. Arrividerci igen.

Anonym sa...

Ser mycket bra ut!

Jag gillar stycket om svenskarnas rättigheter och det behöv verkligen en motpol till dagens politiska partier som saknar all respekt för det svenska.

Leve det svenska folket!

Ner med den respektlösa invandringspolitiken och ner med svenskfientligheten!

Anonym sa...

Redogörelse till Boccaccio...

Du pratar om att ni invandrare känner till svenskars kulturarv och liknande. Hur kan du då formulerade dig så här: "Svenska föräldrar borde väl också ha fötts av svenska föräldrar då i alla tider, men det blir väl nästan bara samer kvar då som har bott i "Sverige" sen urminnes tider." Det är vida känt att samer alltid har varit en minoritet och bott i dom norra delarna av Sverige. I södra, mellersta och större delen av norra Sverige har det alltid bott germaner i flera tusen år. Det var också germaner som grundade Sverige med Gustav Wasa i spetsen.

Nu vet jag att man ska diskutera valmanifestet här så jag lämnar diskussionen per omgående, men ville bara förtydliga för dig Boccaccio så du vet vart (vad jag tror är) dina landsmän kommer ifrån och har för ursprung och etnicitet.

Jag tycker valmanifestet är bra i övrigt. Den kommer nog attrahera många väljare om dom är öppna, tar bort PK-skygglapparna och vägrar låta sig indoktrineras av politiker och media. Men det är ju som bekant lättare att döma och vara en god medlöpare till systemet än att ta reda på sanningen.

Boccaccio sa...

Till anonym ovan en kort replik:

Det finns helt enkelt ingen ursvensk sorts människor. Vi är alla ett resultat av folkförflyttningar. I annat fall hade inavel tagit död på alla svenskar.

Men ovanstående handlingsprogram bygger på att "det svenska" ska ha företräde. Det är bakåtsträvande, omodernt o improduktivt. Det är min slutliga åsikt.

Problem i samhället ska hanteras som problem o lösas. Med positiva åtgärder, inte förtryck o intolerans.

Anonym sa...

Hej!

Undrar även jag vad din definition av "svensk" är, du säger att det är den som är född av svenska föräldrar, mina föräldrar är svenska (anser jag) men min mormor kommer från ett utomeuropeiskt land, hon och min morfar fann kärleken då de studerade utomlands båda två, de valde Sverige som sitt hemland, de hade 3 nationer att välja på, värdlandet för deras studier, min mormors hemland och min morfars hemland. De valde Sverige pga att inom deras yrkeskategori var det enklare att få jobb i Sverige.
Jag ser inte "svensk" ut, dvs jag är inte vit. Tillhör jag den grupp ni inte ser som svensk och därför ska gå efter i arbetskön? Räknas jag som en av de personer ni vill verka ska flytta till ett annat land där mitt utseende är mer homogent med den övriga befolkningen? Vill en etnopluralist att jag ska flytta till ett land med en främmande kultur, främmande språk, främmande seder och värderingar för att jag inte fötts av "svenska" föräldrar?
Ta mig nu inte som om jag söker er bekräftelse eller att jag har en "förvirrad" identitet, jag är mycket trygg i mig själv, ser mig själv som svensk, uppfattas som svensk av min omgivning (trots min mörka hy :)). Jag är tillräckligt kompetent/utbildad för att ej påverkas av den svängande arbetsmarknaden eller kvoteringar åt det ena eller det andra håller. Jag är bara nyfiken på vad ni/du definierar som svensk?

"Fundersam"

Anonym sa...

En svensk är inte svart, brun eller gul, utan vit. Så enligt mig är du inte svensk.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Boccaccio

Självklart så finns det många invandrande människor som både är kompetenta och skötsamma, något annat har jag inte påstått. Du försöker dock att kringgå den viktiga diskussionen genom att greppa efter halmstrån, och din retorik säger föga.

Detta handlar om helheten, alltså om de etablerade politikernas ansvarslösa invandringspolitik och dess negativa konsekvenser. Bara för att du nämner Café Operas VD så legitimerar inte det dagens förda invandringspolitik på något sätt, då den för med sig så mycket annat av mindre positiv betydelse. Sådant som du tycks blunda för i din iver över att proklamera mångkulturen som något föredömligt utan brister.

Du skriver att vi skulle tappa pluralismen, det är precis tvärtom. Jag är etnopluralist och vill således värna den folkliga och kulturella pluralismen. Det du förespråkar är ett mångetniskt- och mångkulturellt samhälle som hindrar denna pluralism. Lika mycket som jag vill att andra folk skall ha rätt till sitt eget land, sin kultur, sina traditioner och så vidare, så vill jag att det svenska folket skall ha rätt till det samma. Sverige är vårt hem på jorden, vi har inget annat och jag tänker inte stå bredvid och se på medan vi sjunker ned i den avgrund som har skapats av politisk idioti.

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 2

Kul att du uppskattar vårt valmanifest!

Till Anonym 3

Tack för din redogörelse!

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anonym 4 ”Fundersam”

Nu vet jag inte vem du är och har således svårt att göra någon egen bedömning. Jag tvivlar dock inte på att du är kulturellt svensk, men som du själv ger uttryck för så är du inte etniskt svensk.

Visst är det så att människor kan finna kärleken även utanför Europa. Skulle Sverige ha en fungerande invandringspolitik så skulle detta inte vara något större problem, då det förmodligen skulle handla om ett så litet antal. Det är trots allt omfattningen av dagens förda invandringspolitik som är det primära problemet, och det är där som fokus bör ligga. Detta betyder självklart inte att jag vill bygga murar runt Sverige.

Jag hoppas att du förstår min mening i det hela, och att jag känner en stark oro över utvecklingen. Denna oro delar jag med många svenskar och även med många som själva har invandrat, kanske även med dig. Situationen är inte hållbar och jag har för avsikt att förändra den.

Anonym sa...

Ett mycket välformulerat, konkret och sakligt manifest. Fullt genomförbart. Länge leve Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens anda.

Till Gårdebrinks kritiker: Ni talar ofta om att ND (och SD för den delen) nästan bara diskuterar invandringspolitiken. Detta menar vi inte stämmer men vad gör ni själva tex här? Manifestet innehåller ju ett brett antal områden, alltifrån skolan till kost inom äldreomsorgen. Varför berömmer eller kritiserar ni inget här?

Trevlig helg allihopa!

/fd Sverigedemokrat

Boccaccio sa...

Men hallojsan rasmus, det är du o ni i valmanifestet som påstår att lösningen på alla problem är att "svenskar ska gå före".

Jag säjer inte att det inte finns problem med invandringen, precis som det finns en rad andra problem i Sverige.

Men din lösning på invandrarproblemet är lika smart som om alla svenska medeborgare skulle förbjudas att åka till Asien, bara för att en massa svenskar åker dit och förgriper sej på barn och smugglar knark.

Å vem är egentligen svensk? Zlatan har väl gjort mer för den svenska nationen än nån nationaldemokrat eller hur?

Sen rasmus... du säger att du är positiv till mångkultur, bara "kulturerna" håller sig för sig själva geografiskt.

Så det är bara i New Orleans man ska sjunga gospel på gudstjänsterna?... bara i Kina man ska ha fyrverkerier?... bara i Grekland man ska ha demokrati?

Om inte människor får blandas o behandlas som likvärdiga så blir konsekvensen just sån...isolationism...instängdhet... rädsla för andra o nya intryck...

Det lär numera finnas 2 asiatkrogar i Vimmerby som ägs av asiater. "Sätt det svenska före" innebär det att du rasmus ska kasta ut dom o se till att en svensk serverar falukorv o kåldolmar där istället?

Nej visst nej kåldolmar kommer ju från Turkiet...

Du löser inga problem med ditt handlignsprogram rasmus, du är en bakåtsträvare o skapar bara konflikter o hat i samhället! Tänk om!

Anonym sa...

Sämste Boccaccio:

Följande att ta i beaktande för din del:

1. Håll dig till ämnet, dvs manifestet.

2. Inget om enskilda individer. vare sig om bra eller mindre bra sådana.

3. Egna sk lösningar från din sida?

4. Läs på innan du kommenterar. Gårdebrink upprepar sig inte till det oändliga. Har du fått ett svar så får du nöja dig med dett.

/Strimmlaren

Anonym sa...

Valmanifestet för Vimmerby är ok. Det är ungefär som de andra etablerade partiernas utom vad gäller invandringen.
SD:s är ändå mer realistiskt.
ND är för extrema, särkilt vad gäller etnicitet.
Att invandrarna ska bo i särskilda enklaver är dock i princip redan infört.

Anonym sa...

ND är inte extrema, de är radikala. Radikalism behövs, om vi ska råda bot på detta så behöver vi inga populistiska Sd:are, utan radikal nationalism.

/Hasse