fredag 14 oktober 2011

Bokrecension – Till värn för Norden

Vad är svenskhet och finns det egentligen någon svensk kultur? Vad är orsakerna bakom den negativa utveckling som sker i Västvärlden? Kan vi göra något för att skapa en bättre framtid? Detta är några frågor som Magnus Söderman besvarar i sin senaste bok Till värn för Norden.

För några veckor sedan så fick jag ett recensionsexemplar av Magnus Södermans nya bok med titeln Till värn för Norden, utgiven av Logik Förlag. Dess undertitel löd En nationalistisk stridsskrift. Tillsammans med den mystiska omslagsbilden från tidningen Bondetåget, 1914, av Gustav Ankarcrona så var boken tilltalande redan innan jag hade läst ett ord i den.

Bokens författare, Magnus Söderman, är en välkänd personlighet inom den nationalistiska oppositionen i Sverige. Kanske främst som en agitator och skribent som inte har hymlat med sin rättframhet, något som han både har hyllats och kritiserats för. Söderman har tidigare skrivit boken Uppmarsch mot Ragnarök.

Till värn för Norden - En nationalistisk stridsskrift

Inte helt överraskande så var mina förväntningar på den hundrasidiga boken att den skulle leverera eldande uppmaningar, gudomliga inspirationer och isande attacker. Bara kopplingen mellan Söderman och bokens undertitel En nationalistisk stridsskrift ger upphov till en oundviklig tanke på bokens innehåll. De förväntningar som jag byggt upp innan jag läst boken kom dock aldrig att införlivas, utan jag möttes av en helt annan Söderman än vad jag hade väntat mig. Detta innebär dock inte att jag blev besviken, utan snarare positivt överraskad. Om det handlar om personlig utveckling eller mångsidighet överlåter jag dock till Söderman själv att uppvisa.

Boken är indelad i fem olika kapitel, som följer en naturlig gång. I det inledande kapitlet så berättar Söderman kort om bokens syfte samt om sin önskan över att boken skall sprids och fungera som en budkavel.

Söderman fortsätter vidare att definiera och förklara innebörden av fosterland, folk och kultur. Vad är egentligen svenskhet? Existerar det över huvud taget några svenskar? Finns det någon svensk kultur? Vad är Sverige? Detta är frågor som för många har självklara svar, men som det likväl är svårt att förklara med ord.

Är Sverige i fritt fall? Söderman skriver om olika skeenden och händelser som har påverkat folket och landet på ett negativt sätt. Hur gick det till när Sverige förvandlades från ett homogent land till det vi ser i dag? Hur har den politiska korrektheten och svenskfientligheten drabbat det svenska samhället?

Det är inte bara Sverige som är i fritt fall, utan hela Västerlandet. Söderman skriver om vilka faktorer som attackeras, och om vilka det är som ligger bakom dessa attacker. Det hela begränsar sig inte till ett angrepp mot etniciteten och kulturen, utan sträcker sig än längre för att slå split och rubba Västerlandet i grunden. Söderman går igenom angreppet mot tron, kärnfamiljen och könsrollerna. Han ger även läsaren en sammanfattning av personer och grupper som har verkat i denna riktningen och nämner bland annat Sigmund Freud, Karl Marx, Franz Boas och Frankfurkskolan. Kapitlet behandlar även den psykologiska krigföring som riktas mot de västerländska folken och dess sammanhållning.

Kan de nordiska länderna resa sig tillsammans genom en union? Söderman förmedlar en vision om att en strategi grundad på ett enat Norden kan vara en lösning på de problem som vi står inför. Tillsammans med våra grannländer så kan vi mobilisera krafterna för att stärka Nordens framtid, som ett värn mot en ostabil omvärld. Söderman menar att en union skulle fungera vad gäller bland annat ekonomi, industri, energi, försvar och matproduktion. Det är en intressant vision som Söderman målar upp, realistisk eller inte återstår att se.

Vi är nu framme vid vägskälet. I detta sista och avslutande kapitel så resonerar Söderman om den kamp och det hårda arbete som vi måste utföra för att lyckas. Han menar att det är fel att invänta och lägga sin tilltro till utomstående faktorer, som någon form av katastrof, för att vi skall lyckas vinna gehör för våra idéer. I stället så handlar allt om oss själva och vad vi gör för att vinna framgång. Når vi inte framgång trots ansträngningar, så måste vi anstränga oss än hårdare. Han menar att vi måste tro på oss själva för att lyckas, och jag kan inte annat än att hålla med. Avslutningen manar till handling, den presenterar olika alternativ för läsaren så att alla skall kunna finna sin roll i kampen för vårt kära Nord.

För att sammanfatta boken så tycker jag att den är betydelsefull och efterlängtad. Söderman lyckas förmedla budskapet på ett pedagogiskt sätt och gör därför innehållet lättmottagligt. Han försöker även få kontakt med läsaren genom bland annat frågeställningar, något som är positivt och skapar en slags relation mellan författaren och läsaren. Boken gör svåra bitar enkla, såväl historiska som samtida, och bjuder samtidigt på användbara argument. Boken riktar sig kanske främst till nybörjare eller människor som har fått upp ett intresse för svensk nationalism, och som således vill få en bra grund att stå på. Boken kan med fördel även läsas av mer erfarna nationalister, även om vissa saker tenderar att bli repetitioner, men vem har sagt att repetition är dåligt?

Söderman har många års erfarenhet och mycket kunskap när det gäller politiskt arbete. Jag är därför tacksam över att han har tagit sig tiden att författa denna bok, där han delar med sig av sin uppfattning. Precis som han själv önskar så hoppas jag att boken får en bred spridning. Inte minst för att jag tror att den kan fungera som en legitim inspirationskälla för människor som har börjat se bakom den politiskt korrekta ridån.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Var koper man boken? Logik Förlags hemsida är ej nåbar.

Anders

Rasmus Gårdebrink sa...

Till Anders

Bokens officiella återförsäljare är arminius.se.