måndag 22 november 2010

Den tysta grundlagsändringen

I tysthet planeras en omfattande ändring av den svenska grundlagen att röstas igenom den 24 november. Röstas den igenom så kommer överstatligheten att stärkas, mångkulturen vidgas och medborgarskapet förkastas. Förlorarna är Sverige och det svenska folket.

För att en ändring av grundlagen skall kunna genomföras så krävs antingen en folkomröstning eller att riksdagen vid två tillfällen, med ett riksdagsval emellan, röstar igenom ändringen.

Att ändra grundlagen är således en stor sak. Därför kan det tyckas att ett beslut skall förankras bland befolkningen. Så är dock inte fallet vid denna grundlagsändring (Proposition 2009:10/80). I tysthet håller Sverige på att få en ny grundlag, utan medial uppmärksamhet eller någon ärlig debatt. Något som är väldigt anmärkningsvärt.

Den 2 juni i år så röstade riksdagen igenom ändringen en första gång och på onsdag den 24 november så kommer den andra omröstningen att genomföras. Då det enbart är SD av alla partier i riksdagen som är emot ändringen, så pekar allt på att den kommer att röstas igenom. Något som kommer att innebära flera negativa konsekvenser för Sverige och det svenska folket.

Vi tappar greppet om vår nation. På onsdag kan EU-medlemskapet stärkas genom att bli inskrivet i Sveriges grundlag.

Överstatligheten stärks genom att EU-medlemskapet och Lissabonfördraget skrivs in som självklarheter i grundlagen. Något som är ytterst häpnadsväckande då stödet för EU knappast är fullkomligt. Lissabonfördraget, som berövade vår självständighet ytterligare, röstades inte igenom av folkviljan utan av politiskt översitteri. Den nya grundlagsändringen gör således att det bli mycket svårare för det svenska folket att återta sin frihet, då det kommer att krävas en grundlagsändring för att en omröstning om EU-medlemskapet över huvud taget skulle bli möjlig.

Mångkulturen vidgas genom att etniska, språkliga och religiösa minoriteter skall främjas att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv. Invandrare likställs även i stort med svenska medborgare och kan därmed ta del av samma rättigheter.

Medborgarskapet förkastas då krav om ett flerårigt svenskt medborgarskap för att kunna få samhällsviktiga positioner slopas helt. Det kommer även att bli svårare att riva upp utdelade svenska medborgarskap.

I ändringen återfinns en mängd andra åtgärder. Som exempel kan nämnas att det kommer att krävas fler som begär en lokal folkomröstning för att en sådan skall genomföras. Från dagens fem procent höjs antalet begärande till tio procent av de röstberättigade. Valdagen för riksdagsvalen kommer även att flyttas från den tredje söndagen till den andra söndagen i september. För att läsa ändringsförslaget i sin helhet, besök regeringskansliets hemsida.

Med anledning av att ändringen håller på att genomföras i tysthet så kan den inte ses som annat än odemokratisk. Speciellt med tanke på att den innehåller flera omfattande ändringar som på ett negativt sätt berör nationens självständighet och det svenska folkets rätt att självt bestämma över sitt öde i sitt eget land. Därmed bör ändringen lyftas fram i ljuset för debatt och slutligen så bör det svenska folket få säga sitt i en folkomröstning.

Inga kommentarer: